Obec Vyšný Slavkov

POMOC ONKOLOGICKY CHORÝM

Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 2. ročník programu, v ktorom podporí  ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Onkologicky chorí ľudia, ktorí majú záujem získať jednorazový príspevok do výšky 500 eur vyplnia žiadosť o poskytnutie príspevku a spolu s lekárskou správou (najviac 6 mesiacov starou) ju doručia na Sociálne oddelenie pri MsÚ v Lipanoch alebo poštou  doporučene na adresu nadácie  najneskôr do  20. septembra 2019.  Pri posudzovaní sa zohľadňuje štádium ochorenia a sociálna situácia rodiny, pričom budú uprednostnení žiadatelia, ktorí ešte podporu z tohto programu nezískali. V priebehu októbra budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku posudzovania, budú vyplatené granty úspešným uchádzačom a následne musia úspešní žiadatelia zdokladovať využitie schválených peňazí. 


Ďalšie informácie o programe a formuláre žiadosti sú dostupné  na internetových stránkach nadácie TU a mesta, prípadne u správkyne nadácie na tel. čísle 0905360430.  Nadácia opäť prerozdelí sumu 14 000 eur, ktorú získala od Ministerstva financií SR  v rámci dotácie z rezervy vlády Slovenskej republiky. V minulom roku bolo z programu podporených 34 žiadateľov v sume 14 000 eur, priemerne vo výške 400 eur.


POMOC ĽUĎOM V NÚDZI KVOLI ONKOLOGICKÉMU OCHORENIU – Súhrn informácií


Uzávierka prijímania žiadostí: 20. september 2019 - Sociálne oddelenie MsÚ v Lipanoch alebo doporučene poštou na adresu:  Komunitná nadácia Modrá Torysa, Sládkovičova 11, 082 71 Lipany


Žiadateľ odovzdáva: 

- kompletne vyplnenú žiadosť (! Uviesť telefonický kontakt)

- kópiu lekárskej správy preukazujúcej onkologické ochorenie( max. 6  mesiacov stará) 

- podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov


(Doklad o príjmoch rodiny sa neodovzdáva, nadácia môže v procese posudzovania vyzvať žiadateľa predložiť.)


Kritériá posudzovania: 

- Sociálna situácia rodiny     

- Stav ochorenia     

- Uprednostnení sú žiadatelia, ktorí nedostali podporu z programu  v minulom roku


Maximálna výška príspevku:  500 eur

Oznámenie výsledkov:   do 30. septembra 2019 (nadácia oznámi výsledok posudzovania telefonicky)

Zdroj:     Dotácia Vlády SR

Povinnosť úspešných žiadateľov: zdokladovať  vyplatenú sumu bločkami, faktúrami v celej vyplatenej sume . Prostriedky získané z tohto grantu môžu byť použité len na lieky, výživové doplnky, liečbu, špeciálne výdavky súvisiace s ochorením, dopravu na vyšetrenia, liečbu (max. 30 eur/mes.), bežné náklady na bývanie a energie a bežné výdavky na stravu, hygienu, oblečenie a obuv (max. vo výške 50% grantu). Všetky doklady musia byť v dátumoch 1.9.2019 – 10.12.2019. 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
18. 09. 2019  Žiadosť onko pacienti 201945 kB [docx]
18. 09. 2019  Žiadosť onko pacienti 201973 kB [pdf]