Obec Vyšný Slavkov

Symboly obce

pecat-291x300

Erb obce

    Podkladom pre návrh erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyüjteménye). Na pečati so zle čitateľným kruhopisom je vyobrazený sv. Michal zabíjajúci draka. Pečať s tým istým motívom popisuje aj Prof. J. Novák vo svojej práci Slovenské mestské a obecné erby (Bratislava 1973, s.387).

    Vzhľadom na autentickosť a vek znamenia, sa tento erb stal základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

    Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

    Pri vlastnom výtvarnom spracovaní bolo potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

    Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

    V modrom poli neskorogotického štítu na zlatom drakovi stojací zlatonimbý, striebroodetý, zlatoprepásaný, striebrokrídly svätý Michal, v pravici s krátkym zlatým mečom, v ľavici so zlatým oválnym štítom.Vlajka

    Vlajka obce Vyšný Slavkov pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/9), žltej (3/9) a modrej (4/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

    Odsúhlasenie návrhu erbu obce bolo 12. júna 2001 Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnom Slavkove. Slávnostné vysvätenie erbu sa uskutočnilo 14. júla 2001 slávnostnou sv. omšou za prítomnosti vikára spišskej diecézy vdp. Jána Zentka.Obecná hymna

    Obecná hymna vznikla pri príležitosti stretnutia rodákov v roku 2005. Text hymny napísala Mgr. Alica Malastová (Olejárova), ktorej otec pochádzal z Vyšného Slavkova a autorka tu trávila svoje detstvo počas prázdnin. Hudbu k textu zabezpečil Miroslav Špiner, ktorý je taktiež rodákom z našej obce a tiež je zanietených muzikantom telom aj dušou.


Priložené fotografie