Obec Vyšný Slavkov

Zoznam VZN

Zoznam aktuálne platných VZN . Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2022
01 / 2022VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Rok 2021
1 / 2021VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Vyšný Slavkov
Rok 2020
1 / 2020VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Vyšný Slavkov
2 / 2020VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3 / 2020VZN o o miestnych daniach na území obce Vyšný Slavkov
Dodatok č.1 / 2020Dodatok č.1/2020 k VZN č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DOPLNOK č. 1 / 2020DOPLNOK č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Vyšný Slavkov č. 2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DOPLNOK č. 1 / 2020DOPLNOK č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Vyšný Slavkov č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Vyšný Slavkov
DOPLNOK č. 4 / 2020DOPLNOK č. 4 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Vyšný Slavkov č. 2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Doplnok č.2 / 2020DOPLNOK č. 2 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Vyšný Slavkov č. 2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Doplnok č.3 / 2020DOPLNOK č. 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Vyšný Slavkov č. 2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rok 2019
1 / 2019VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Vyšný Slavkov
2 / 2019VZN o obecnom cintoríne vo Vyšnom Slavkove a prevádzkovom poriadku
3 / 2019VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2016
1 / 2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšný Slavkov
Rok 2014
2 / 2014VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby
Rok 2011
1 / 2011VZN o podmienkach schvaľovania prevádzok a určenie prevádzkového času na území obce
2 / 2011VZN o čistote obce