Obec Vyšný Slavkov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšný Slavkov

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Slavkove č. 4-01/2022 zo dňa

24.02.2022, vyhlasuje Obec Vyšný Slavkov konanie volieb hlavného kontrolóra obce na deň

07.04.2022

a schvaľuje 0,08 % pracovný úväzok hlavného kontrolóra, dĺžka trvania funkčného obdobia 6

rokov (2022-2028)

Podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Vyšný Slavkov.

a) predpoklady na výkon funkcie:

- ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie v oblasti učtovníctva a ekonomiky,

- minimálne 5 rokov praxe v oblasti učtovníctva a ekonomiky vo verejnej správe –

kontrolór,

- bezúhonnosť,

b) zoznam požadovaných dokladov a listín:

- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra,

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia,

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za

účelom vykonania voľby,

c) termín a spôsob doručenia prihlášok:

 - prihláška musí byť doručená do podateľne Obecného úradu vo Vyšnom Slavkove,

 najneskôr 22.03.2022 do 15:00 hod. Na neskoro a neúplné žiadosti sa nebude

prihliadať,

- doručenie prihlášky môže byť vykonané osobne, poštou na adresu Obecný úrad

Vyšný Slavkov, Vyšný Slavkov 30, 053 73 p. Brutovce alebo do elektronickej

schránky Obce Vyšný Slavkov. Obálka musí byť označená „ Voľba hlavného

kontrolóra obce Vyšný Slavkov“ NEOTVÁRAŤ.


Mgr. Gabriela Grobarčíková, v.r.

starostka

Schválené vo Vyšnom Slavkove

Dňa: 24.02.2022

Vyvesené dňa: 25.02.2022

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
18. 03. 2022  Výberové konanie na kontrolóra obce Vyšný Slavkov102 kB [pdf]